Điều trị tinh thần – Phương pháp hay Truyền thông nội bộ

Giám đốc một cửa hàng của công ty L kiêu ngạo tuyên bố rằng:Nhân viên doanh nghiệp của chúng tôi không còn có vấn đề gì chê trách trong thái độ phục vụ. Cửa hàng này có số lượng nhân viên rất nhiều, tính cách họ khác nhau, nhưng không hề xảy ra những chuyện […]

Hiệu quả của PR nội bộ từ mô hình công ty gia đình

Tại Việt Nam thì mô hình công ty gia đình là một trong những mô hình phổ biến nhất, hàng năm theo số liệu thống kê của sở kế hoạch và đầu tư thì có đến hơn 10,000 công ty thành lập mới, đến hơn 50% trong đấy là mô hình công ty trong đó […]