Views: 725Views: 726

Các nghiên cứu gần đây cho thấy rằng một công ty cỡ trung chi khoảng 40% lợi tức cho các chi phí liên quan đến con người (các chi phí vốn con người), và 92% giám đốc tài chính nghĩ rằng vốn con người có một ảnh hưởng “to lớn” đến sự hài lòng của khách hàng và khả năng sinh lợi. Tuy nhiên, chỉ có 16% các công ty thực sự suy nghĩ về tỷ suất lợi nhuận trên các khoản vốn đầu tư con người. giải pháp là đo lợi nhuận trực tiếp trên các khoản đầu tư của bạn về con người.

Căn cứ trên số tiền đầu tư vào các hoạt động về vốn con người – đặc biệt nhất là vào đào tạo và phát triển – và mối quan hệ rõ ràng giữa đầu tư vào người lao động với các hiệu quả sẽ thấy việc phải có hệ thống đo lường hiệu quả lao động là rất cần thiết. Theo cựu tổng giám đốc của hãng general Electric, ông Jack Welch: “ba thứ quan trọng nhất mà bạn cần phải đo lường trong doanh nghiệp là sự hài lòng của khách hàng, sự hài lòng của người lao động, và dòng vốn.” Dù Welch sau này thay đổi điều quan trọng cuối cùng thành giá trị cổ đông, tầm quan trọng của hai điều đầu tiên – và mối quan hệ của chúng – vẫn rất mạnh mẽ.
Các nhà điều hành đặc biệt phải đương đầu với một hay nhiều vấn đề về đo lường hiệu quả lao động.

 • Quá nhiều biện pháp đo lường làm khuất lấp vấn đề quan trọng nhất và chuyển sự chú ý sang các vấn đề khác.
 • Các biện pháp không liên kết, không liên quan đến chiến lược của công ty và đặc thù kinh doanh.
 • Các kết quả được nhấn mạnh nhưng không nhất thiết mang đến giải thích tương xứng về việc làm cách nào để đạt được kết quả này.
 • Việc khen thưởng không tương xứng với các kết quả đo lường hiệu quả lao động; do đó các hoạt động đáp ứng được yêu cầu công việc lại không được khuyến khích.
 • Các phép đo gây bất đồng, không ủng hộ được hoạt động theo nhóm và sự hợp tác.
 • Tư tưởng ngắn hạn được cổ súy, khi các biện pháp đo lường hiệu quả dẫn đến việc quá tập trung vào cải thiện kết quả của quý kế tiếp.

Danh mục Chỉ số vốn con người của Watson và Wyatt nhấn mạnh ảnh hưởng của các hoạt động quản trị con người, với năm  vấn đề ảnh hưởng trực tiếp đến lợi nhuận:

1. Việc khen thưởng và giải trình.
2. nơi làm việc linh hoạt, đồng bộ.
3. Việc tuyển dụng và giữ người.
4. giao tiếp chân thật và cởi mở.
5. Các công nghệ hướng vào nguồn nhân lực.

Một phương pháp đo lường mối quan hệ giữa đầu tư vào con người với hiệu quả lao động là “Chương trình gắn kết người lao động” của b&Q. Chương trình này tập trung vào các cam kết của doanh nghiệp với người lao động và sự gắn bó của khách hàng với doanh nghiệp. Mọi quản trị viên phải viết một báo cáo dài một trang giấy tóm tắt lại hoạt động của họ trong hai lĩnh vực: quản lý vốn con người quản lý các biện pháp tài chính truyền thống.

Kết quả là tốc độ thay thế người lao động giảm từ 35% xuống 28% (mỗi điểm phần trăm giảm tương đương với ít nhất 1 triệu bảng Anh), và lợi nhuận tăng lên, với doanh thu tính trên mỗi người lao động tăng từ 87.000 bảng vào năm 1998 lên đến 106.000 bảng vào năm 2002. Vai trò của nhóm tài chính là cốt lõi thành công của quy trình này: thiết kế, tạo nguồn vốn, và quản lý chương trình. Các điểm đặc trưng khác của chương trình bao gồm sự phối hợp chặt chẽ giữa bộ phận nhân sự và hoạt động bán lẻ, các biện pháp khách quan tập trung trực tiếp vào các hoạt động nâng cao hiệu quả lao động, và sự nhiệt tâm của nhân viên với chương trình.

Đo lường hiệu quả nhân sự

 • Nhận thức được rằng việc tính đến các biện pháp về con người trên một thẻ điểm phối hợp toàn diện sẽ nâng cao năng lực của nguồn vốn con người và củng cố trọng tâm quản trị. Có một mối liên hệ giữa các thực hành chính sách về con người vững chắc, mức độ hài lòng của khách hàng gia tăng, và các kết quả tài chính.
 • Chọn một phương pháp nhân sự thích hợp có nghĩa là tìm được mối liên hệ giữa việc thúc đẩy đội ngũ nhân sự và đạt được các kết quả kinh doanh quan trọng – bao gồm các vấn đề đa dạng như sáng kiến sản xuất, an toàn lao động, và sự hài lòng của khách hàng.
 • Đảm bảo sự nhiệt tình cao độ trong việc tìm hiểu và sử dụng các thông tin này.
 • Hỗ trợ chủ động cho các quản lý đảm nhận nhiều trách nhiệm nhất.
 • Nhận thức tầm quan trọng và tác động của hành xử tùy nghi.