Views: 592

Điều này là không cần thiết, tuy nhiên, để ghi nhớ bất kỳ khái niệm nào về truyền thông. Thì đây là những từ khóa cần được nhớ đến, những từ khóa đã được sử dụng trong hầu hết các khái niệm định nghĩa về truyền thông (Public relations)

  • Định trước: Hoạt động Truyền thông là một sự cố ý. Nó được thiết kế để gây ảnh hưởng, gia tăng sự thấu hiểu, cung cấp thông tin, và đạt được thông tin phản hồi từ những ảnh hưởng từ hành động đó.
  • Đã lên kế hoạch: Hoạt động truyền thông là được tổ chức. Giải pháp đối với các vấn đề được phát hiện và công tác chuẩn bị được sẵn sàng, với những hoạt động diễn ra trước một khoảng thời gian nhất định. Nó là hệ thống, đòi hỏi nghiên cứu và suy tính chiến lược.
  • Trình diễn: Hoạt động truyền thông hiệu quả được dựa trên trình diễn và chính sách thực tế. Không có hoạt động truyền thông nào có được kết quả tốt và được hỗ trợ nếu tổ chức có chính sách tồi và không phản hồi những quan tâm của công chúng.
  • Sở thích của công chúng: Hoạt động truyền thông cần dựa trên lợi ích của cả hai bên tổ chức và xã hội; nó được cân bằng giữa mối quan tâm của tổ chúc với những sở thích của công chúng.
  • Giao tiếp 2 chiều: Truyền thông không chỉ là phổ biến thông tin mà còn là nghệ thuật của sự lắng nghe và tương tác trong giao tiếp với nhiều công chúng khác nhau.
  • Chức năng quản lý: thuyền thông có hiệu quả nhất khi nó là một chiến lược và phần tích hợp của các quyết định bởi sự quản lý cấp cao. Truyền thông liên quan đến tư vắn, giải quyết vấn đề và quản lý của sự cạnh tranh và xung đột.