Views: 1908Views: 1909

Tác động của nguồn thông tin đến quyết định mua hàng

Thông tin đến từ các nguồn khác nhau, có tác động khác nhau đến quyết định mua hàng:

 • Mạng xã hội là 54%
 • Đánh giá từ khách hàng là 52%
 • Quảng cáo online là 51%
 • Đánh giá từ chuyên gia là 46%
 • Truyền miệng là 45%
 • Website nhãn hàng là 44%
 • Quảng cáo TV là 40%

Các hình thức Content 

 • Branded content – nội dung có thương hiệu: nội dung thuộc về thương hiệu (owned content) do thương hiệu sản xuất (nội dung website: video, infographics…)
 • Expert content – nội dung từ chuyên gia: nội dung kiếm được từ bên thế ba uy tín (đánh giá từ chuyên gia; bài viết từ người ảnh hưởng (influencers); nội dung được tài trợ (sponsored content), bài viết PR).
 • User content – nội dung từ người dung: nội dụng được khách hàng xây dựng, đánh giá và chia sẻ (facebook post, comments, share – bài viết mạng xã hội, bình luận, lượt chia sẻ).

Các hình thức content khác nhau tác động đến các giai đoạn mua hàng khác nhau

Giai đoạn 1: Làm quen với sản phẩm thì nội dung từ các chuyên gia chiếm tỷ lệ cao nhất hơn 15%, của khách hàng  đứng thứ hai với 10% và cuối cùng là nội dung từ thương hiệu là thấp nhất 8%.

Giai đoạn 2: Liên kết với sản phẩm cũng gần như giai đoạn 1, nội dung từ chuyên gia rồi đến nội dung từ khách hàng và cuối cùng là nội dung của thương hiệu

Giai đoạn 3: Quyết định mua hàng đã có sự thay đổi, nội dung từ thương hiệu đã có tỷ lệ cao hơn nội dung từ khách hàng.

Tổng kết lại có thể thấy rằng nội dung từ chuyên gia luôn có giá trị tác động cao nhất trong ba giai đoạn mua hàng. Theo thống kê:

 • 85% khách hàng thường xuyên tìm kiếm thông tin giá trị từ bên thứ ba trước khi mua hàng
 • 69% đọc đánh giá từ bên thứ ba uy tín trước khi mua hàng.
 • 67% tán thành rằng đánh giá từ bên thứ ba khiến họ tự tin khi mua hàng.

Các hình thức content còn có tác động khác nhau lên mỗi nhóm sản phẩm

Sản phẩm phức tạp: Nội dung từ chuyên gia tác động đến giai đoạn 1 và 2 là lớn nhất. Nội dung từ thương hiệu tác động đến giai đoạn 3 lớn nhất.

Sản phẩm trải nghiệm: Nội dung từ khách hàng có tác động lớn nhất trong cả 3 giai đoạn.