Views: 1306

Truyền thông có rất nhiều khái niệm, có khái niệm đơn giản như “hãy truyền bá về những cái tốt và bạn sẽ được hồi đáp”. Hay một khái niệm từ lâu có được sự tán thành rộng khắp: “Truyền thống là chức năng quản lý để đánh giá thái độ của cộng đồng, xác định chính xác và quy trình của cá nhân hay tổ chức với sự quan tâm từ cộng đồng và lập kế hoạch, thực thi một chiến dịch hành động để thu hút sự nhận biết và trung thành của khách hàng”.

Hay những khái niệm được định nghĩa bởi các tác giả sách, như trong quyển sách “Effective Public Relations” của tác giả Scott Cutlip và Allen Center đưa ra rằng “Truyền thông là chức năng quan lý để xác định, thiết lập và duy trì mối quan hệ cùng có lợi giữa một tổ chức và cộng đồng khách hàng để xem thành công hay thất bại.

Các tổ chức truyền thông quốc gia và quốc tế, như PRSA (Public Relations Society of America) cũng xác định khái niệm. Đây là 2 ví dụ trong đó:

  • Truyền thông là hành vi tác động để hoàn thành các mục tiêu thông quan quản lý ảnh hưởng của các mối quan hệ và sự giao tiếp.
  • Hoạt động Truyền thông là khoa học xã hội và nghệ thuật của sự phân tích xu hướng, định hướng các kết quản, tư vấn cho các lãnh đạo tổ chức, và thực thi các chương trình đã lập kế hoạch để phục vụ cả tổ chức và cộng đồng khách hàng.

Một khái niệm gần đây được xác định bởi PRSA trong năm 2012 sau rất nhiều nghiên cứu cũng như ý kiến từ các thành viên, tổ chức đã thông tin như sau: “Truyền thông là một quá trình giao tiếp kết nối có chiến lược để xây dựng mối quan hệ cùng có lợi giữa tổ chức và khách hàng của họ”/