Views: 83Views: 84

Public Relation là cách gọi chung trên toàn thế giới dành cho truyền thông, nhưng đối với mỗi tổ chức hay doanh nghiệp sẽ sử dụng những cách gọi khác nhau.

Khái niệm phổ biến nhất trong 500 công ty theo xếp hạng của Fortune là corporate communications (truyền thông doanh nghiệp). Nó đã được dùng ở các công ty như McDonald, BMW, Toyota, Walt Disney. Một vài công ty khác như GM và Xerox, chỉ đặt đơn giản là communication (truyền thông).

Tại Facebook, chuyên viên PR chịu trách nhiệm truyền thông và các chính sách cộng đồng. Trong khi L’Oreal Mỹ sử dụng là đối ngoại và truyền thông doanh nghiệp.

Cũng có những doanh nghiệp sử dụng khái niệm mang tính toàn cầu hơn. Chuyên viên truyền thông tại Coca-Cola chịu trách nhiệm truyền thông và đối ngoại toàn cầu, tại Fedex là đối nội và truyền thông toàn cầu.

Truyền thông doanh nghiệp có ý nghĩa rộng hơn là quan hệ công chúng (public relations), thường bị nhầm lẫn là quan hệ báo chí.