ban danh bao nhieu thoi gian dat tua de email

Bạn dành bao nhiêu thời gian để đặt tiêu đề email

Bạn có sử dụng công cụ email như một phần trong tổng thể chương trình tiếp thị của mình không? Nếu có, tôi cá rằng bạn đã dành nhiều thời gian để truyền tải thông điệp: nhiều câu ngắn dễ nghe (tất nhiên là kết hợp với những câu dài), đưa ra nhiều lợi ích, […]