hay cu viet ra

Khi bạn không có thời gian để lập kế hoạch, hãy cứ lập kế hoạch

Từ điển của tôi định nghĩa “kế hoạch” là một phương pháp được đưa thành công thức và đặc biệt chi tiết để bạn thực hiện một việc gì đó. Trong lĩnh vực copywriting, “việc” đó có thể là một bức thư, email, thông cáo báo chí, trang web hoặc bất cứ thứ gì trong […]