Trợ giúp đồng mình để họ giúp bạn

Bạn sẽ có đồng minh trong nhiều tình huống kinh doanh. Đây là những công ty bán cho cùng một đối tượng khách mục tiêu, nhưng không cạnh tranh trực tiếp với bạn. Ví dụ, những người đọc báo địa phương hẳn nhiên sẽ sống tại địa phương và do đó nằm trong địa bàn […]