Bạn có ý gì khi nói “nếu”?

Hãy để người khác phải thèm thuồng hoặc khao khát sản phẩm của bạn (chính xác hơn là để họ cảm thấy sản phẩm của bạn có thể mang lại bất cứ thứ gì mà họ khao khát) và bạn gần như đã đến đích Nhưng vẫn còn một cản trở mà bạn phải vượt […]