Lập nhóm hồi đáp đánh giá sản phẩm

NGHIÊN CỨU THỊ TRƯỜNG là một việc rất tốn kém, và nhiều công ty nhỏ cảm thấy chẳng đáng bỏ công. Dĩ nhiên, trong nhiều trường hợp, công ty nghĩ vậy cũng đúng: các công ty nhỏ thường rất gần gũi với khách hàng và có thể nhanh chóng nắm bắt điều người ta thích […]