dụ địch vào tròng chuyenpr

Dụ địch vào tròng

Người xưa có câu là thà dụ địch vào tròng mà gấy rối hơn là để họ gấy rối bên ngoài. Bất kỳ công ty lớn nào, và hầu hết các công ty nhỏ hơn đều kết thù theo cách này hoặc cách khác – những khách hàng bất mãn, các nhóm gây ảnh hưởng […]