Tạo sản phẩm dễ biểu diễn để tiếp cận khách hàng nhanh nhất

Trình bày cách sử dụng một sản phẩm cho người khác xem có thể dễ, hoặc khó. Nếu bản thân sản phẩm phức tạp, và đặc biệt nếu sản phẩm cần chuyên viên hướng dẫn thao tác, thì màn biểu diễn cần phải càng đơn giản càng tốt. Cách sử dụng phức tạp là rào […]