tranh viet sao rong chuyenpr

Tránh viết sáo rỗng (như tránh dịch bệnh)

Ăn cắp ý tưởng là một ý kiến hay, nếu đó là những ý tưởng tuyệt vời. Nhưng ăn cắp những ý tưởng không có giá trị chỉ vì đã nhìn thấy chúng ở đâu đó thì thật là vô ích. Sự sáo rỗng nhan nhản trong công việc viết quảng cáovà nó xuất hiện […]