Biến bất lợi thành lợi thế

PHẦN LỚN THỊ TRƯỜNG đều trong tình trạng cạnh tranh độc quyền. Điều này có nghĩa là một công ty lớn sẽ kiểm soát phần lớn thị trường, và chiếm giữ vị trí dẫn đầu, còn các công ty khác trong thị trường phải theo sau người dẫn đầu. Nhiều công ty thấy mình rơi […]