Truyền thông với khảo sát vui dành cho khách hàng

Cơ quan truyền thông đại chúng tồn tại là để phổ biến sự kiện, và cũng để giải khuây cho độc giả và người xem. Thường tin tức đứng đắn khó mà tiếp cận với cơ quan truyền thông đại chúng (nhất là đài truyền hình, hoặc mất khá nhiều chi phí), nhưng tin giải […]