Views: 1340Views: 1341

Khuyến khích cách nhìn nhận vấn đề mới cung cấp nhận thức mới có thể biến một vấn đề thành cơ hội. Mỗi người trong chúng ta đều cố gắng thử các cách thức giải quyết vấn đề. Ta hiểu rõ cách nào có hiệu quả và muốn tiếp tục sử dụng cách tiếp cận đã mang lại thành công trước đó. Nhưng luôn có nhiều hơn một phương pháp để giải quyết vấn đề.

Có thể ta tin rằng cách tác động người khác đúng đắn nhất là sử dụng các phương pháp luôn hiệu quả trong quá khứ. Có lẽ ta đã trở nên quá dễ đoán và vì thế mà không hiệu quả như ta muốn. Rất khó tạo ra cách nhìn vấn đề mới chỉ bằng một tờ giấy trắng. Ta cần kích thích đến từ việc quan sát người khác và gom nhặt nhiều ý tưởng khác nhau. Tham quan một công ty cùng loại hay các bộ phận khác nhau trong chính công ty mình có thể giới thiệu cho ta cách tiếp cận mới để xử lý các vấn đề tương tự.

Bất kỳ vấn đề nào đều có cách giải quyết nếu chúng ta cố gắng nhìn nhận vấn đề theo một hướng khác, nhưng hãy cố gắng giải quyết nó trước khi vấn đề xảy ra, luôn lập kế hoạch và dự đoán trước các tình huống có thể xảy đến. Đặc biệt là với những kế hoạch kinh doanh, marketing và truyền thông.

Ta cũng có thể vận dụng cách giải quyết vấn đề trong lĩnh vực thể thao, chính trị hay quan hệ quốc tế. Khi không ngừng học hỏi những điều mới mẻ, thu thập ý tưởng mới, ta có thể tích lũy nhiều ý tưởng và tầm nhìn đa dạng sẽ hữu ích trong tương lai. Tạo cách nhìn mới mẻ đối với vấn đề giúp ta mở rộng cách tiếp cận đối với sức ảnh hưởng cá nhân. Từ đó bạn sẽ giảm khả năng trở nên dễ đoán và vì thế mà được xem trọng hơn.

Mỗi ngày một câu chuyện để bạn hiểu thêm về PR Marketing và Kinh doanh

    Ưu tiên học hỏi cách người khác giải quyết các vấn đề tương tự.
    Đừng vội bài bác các giải pháp cách tân khi chưa cân nhắc thấu đáo chúng.
    Tham quan các nhóm, các tình huống khác để học hỏi kinh nghiệm từ họ.
    Tự hào về việc phát hiện và phát triển các ý tưởng sáng tạo.
    Hãy nhớ rằng trở nên quá dễ đoán thì chẳng có ích gì cho bạn.